داستان خوانی ،چرخه ی آب طاها مدبر وانقی کلاس ششم،مدرسه…

داستان خوانی ،چرخه ی آب
طاها مدبر وانقی
کلاس ششم،مدرسه خردورز
معلم:خانم مالکی