تدریس انواع جمله راههای شناخت اصوات شبه جمله شمارش جمله…تدریس انواع جمله
راههای شناخت
اصوات
شبه جمله
شمارش جمله
مدرس -ناجی

———————————————-

خانم ناجی جان این زمانش زیاده تو شاد ارسال نمیشه??

———————————————-

یازده مگه زیاد،نیست

———————————————-

ببینم میشه کمترش،کرد

———————————————-

کمتر نمیشه

———————————————-

یازده مگ ارسال میشه تو شاد..من تا هفده هجده هم ارسال می کنم .جدیدا خیلی بهتر شده ها حدود دو هفتهس