امیدوارم مسئولین،خصوصا ایشون کم فروشی نکرده باشن….

امیدوارم مسئولین،خصوصا ایشون کم فروشی نکرده باشن.
امیدوارم ایشون مدیون معلمین حق التدریس نباشن.
امیدوارم پرداخت با تاخیر حق التدریس شاغلین خیانت وکم فروشی نباشه.
توصیه منم به شما اینه اگه نمیتونین بذارید برید.
توصیه منم به شما اینه نمک به زخم معلمین نپاشین.
معلم کم نمیذاره،حرفای امثال شما بی انگیزه میکنه معلم رو.
یکم از این حرفهای نیش دارتون کم کنین،یه روزی ممکنه همه چیز برگرده،پلهارو خراب نکنین.