1139485125_3535781139485125_353578

———————————————-

این پیرمرد چطوره دست خطش??

———————————————-

احسنت
د درگوسفند رو بهتر می تونستین بنویسین

———————————————-

با ماژیک راحت نیستم
گچ برای نوشتن خیلی بهتر بود

———————————————-

دقیقا
چ رو رها نکنیم خودمان به آخربرسونیم