1139485125_3535631139485125_353563

———————————————-

استاد چند میدی به دستخط شون

———————————————-

شاگردم

———————————————-

خوبه
احسنت

———————————————-

متشکرم

———————————————-

استاد حقیقت گفتم

———————————————-

بزرگوارید??