1139485125_3535591139485125_353559

———————————————-

یار دبستانی من با  من و همراه منی
چوب الف بر سر ما  بغض من و آه منی
حک شده اسم من  و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم  مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف‌هاش
خوب اگه خوب، بد  اگه بد، مرده دل‌های آدماش
دست من و تو باید  این پرده‌ها رو پاره کنه
کی می‌تونه جز من و تو درد ما رو چاره کن