?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀

?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀

———————————————-

???

———————————————-

سلام . به کجا چنین شتابان!
ورزش کار شدین ?

———————————————-

خب دارم می رم کلاس جبرانی دیگه??

———————————————-

زود رفت ، شام ها را نخورن??

———————————————-

بودم خواهر?

———————————————-

1139485125_353697

———————————————-

من کلا
کم غذام?

———————————————-

همه خانم ها همین می گن
اما ترازو یه چی دیگه نشون می ده ??

———————————————-

حالا نخوایین بگم چند کیلو هستما??????

———————————————-

من قد ۱۷۵ وزن ۶۸???

———————————————-

دیگه ما هم بگیم‌دیگه??
قد ۱۶۸
وزن ۴۵????

———————————————-

1139485125_353711