‍ وفاداری ساده نبود درنبودنهایت… عشق تاوان داشت که دانه…

‍ وفاداری ساده نبود
درنبودنهایت…
عشق تاوان داشت که دانه دانه موهای سپید گواه بر ان میداد..

تا بخود امدم
دراینه پیری دیدم با چروکهای فراوان بر برپیشانی
هنوز هم ترا بیست وچندساله میبیند…
هنوز هم دوستت دارد همان دلداده..

وفاداری کار هرکس نبود در واژگونی عشق….

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️‌‌‌‎