اکنون رأی گیری در روزنامه دانمارکی BT در حال انجام است تا…

اکنون رأی گیری در روزنامه دانمارکی BT در حال انجام است تا اجازه دهند تصویر پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به شکل توهین آمیز در برنامه درسی آموزش مدارس دانمارک ترسیم شود. جهت ممانعت از این کار به حداکثر آراء نیاز می باشد.
لینک زیر را باز کرده، و تقریبا در اواسط وبسایت سه گزینه مشاهده میکنید لطفا و بر روی کلمه (NEJ) به معنای رأی منفی یا خیر می باشد کلیک کنید. تا باشد قدمی هر چند کوتاه برای دفاع از پیامبر اسلام بر داشته باشیم.
لطفا با دیگران به اشتراک بگذارید.
https://www.bt.dk/samfund/pia-kjaersgaard-trues-paa-livet-efter-facebook-opslag-om-muhammed-tegninger-det
لطفا رای منفی بدهید.

@s_dini