?کاش همچون فصل ها ما می شدیم…? ?همچو پاییزی که دارد…

?کاش همچون فصل ها ما می شدیم…?
?همچو پاییزی که دارد برگهای کهنه را از شاخه ها پر می دهد، اما نه پر بر آسمان…
بلکه بر روی زمین تا له شود هر برگ خشک در زیر پای عابران?
? ما همانندش، همه افکار بد را دور می کردیم‌ زخود….
زیر پا له می شدند، افکار بد…?

❄️ یا به مانند زمستان می شدیم….
استراحت می دهد بر هر درختی خسته جان….❄️
❄️ ما به مانندش، فرصت آرامشی بر ذهن خود می دادیم…☃️
? یا به مانند بهاری می شدیم…
می گذارد یک شکوفه یا که یک برگ جوانی روی هر شاخ درخت…?
? ما به مانندش، ذهن را پر می نمودیم از همه افکار قشنگ?
? یا به مانند تابستان می شدیم….
هر درختی که شکوفه داده بودی در بهار..
حال باری داده زیبا و قشنگ?
? ما به مانندش، بار می دادیم افکار قشنگ?
? کاش همچون فصل ها ما می شدیم ?

———————————————-

??