?? تدریس #هدیه های آسمانی_ششم ?#درس_5 )شتربان با ایمان (…

?? تدریس #هدیه های آسمانی_ششم
?#درس_5 )شتربان با ایمان (
?قسمت اول
✏ مبحث : تولی و تبری
?‍? المیرا نیک طاش