?? تدریس #مطالعات اجتماعی_ششم ?#درس_5 )عوامل موثر در…

?? تدریس #مطالعات اجتماعی_ششم
?#درس_5 )عوامل موثر در کشاورزی(
? تک قسمت
✏ مبحث : مراحل کشاورزی و عوامل طبیعی و انسانی موثر در آن
?‍? المیرا نیک طاش