#کتاب:ریاضی #پایه: ششم #موضوع: فعالیت صفحه ۲۹…

#کتاب:ریاضی
#پایه: ششم
#موضوع: فعالیت صفحه ۲۹
#آموزگار:ارمین کریم خانی
#مدیر: احسان خرم ابادی
#مدرسه:شهیدالماسیه
#کردستان گروههای آموزشی شهرستان بیجار