#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #فعالیت صفحه ۳۶ #مدرس: رشاد عزیزی…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#فعالیت صفحه ۳۶

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱