دوستان عزیز حاضر در گروه کمپین فعلا در حال عضو‌گیری…

دوستان عزیز حاضر در گروه

کمپین فعلا در حال عضو‌گیری می‌باشد لطفا دوستانتان را به کمپین دعوت کنید .
این کمپین مربوط به هیچ دسته و گروه و جریان خاصی نبوده و متعلق به تمام شهروندان شهر سنندج میباشد و بر همه شهروندان سنندجی که از شرب گله دارند واجبه که عضو این کمپین شده و دوستان خود را هم دعوت نمایند .

باتشکر
شورای مدیریت کمپین

@kanisna1