خانم رز آبی رفتن فلش پیدا کنن فک کنم زدن خط ترانه جان جان?

خانم رز آبی رفتن فلش پیدا کنن

فک کنم زدن خط ترانه جان جان?

———————————————-

?????????
دوست دارم این آهنگو

———————————————-

1139485125_353501

———————————————-

1139485125_353503

———————————————-

بو قزی من یمیشدییییم???

———————————————-

1139485125_353507