تدریس کتاب #ریاضی ششم فصل دوم #کسر مبحث #تقسیم_کسر تمرین…

تدریس کتاب #ریاضی ششم
فصل دوم #کسر
مبحث #تقسیم_کسر
تمرین صفحه ۳۵

آموزگار حامد زمانی