همکارا لطفا pdf درس ها رو میخوام کسی داره بفرسته؟؟

همکارا لطفا pdf درس ها رو میخوام کسی داره بفرسته؟؟

———————————————-

chap.sch.ir

———————————————-

1003083466_112127

———————————————-

1003083466_112128

———————————————-

منظورتون pdf کتاب هاست؟

———————————————-

ممنون بله، دانلود کردم.