لطفاً سوال 2و3 را توضیح دهیدلطفاً سوال 2و3 را توضیح دهید

———————————————-

سوال 2 مخرج مشترک یعنی صورت را درمخرج روبه رو به حالت ضربدری ضرب کنید هرکدام که صورت بیشتر بود بزرگتر است سوال 3 هماول کسرهای بزرگتر از واحد به عدد مخلوط تبدیل میکنیم بعد هم میتوانیم با مخرج مشترک از کوچک به بزگ مرتب کنیم