سلام نخیر

سلام نخیر

———————————————-

در یک کتاب معروف اینجوری نوشته?

———————————————-

بعید می دانم چون معنی شون فرق داره ولی ریشه یا سه حرف اصلی شان باز یکی هست دچار شک وتردید شدم

———————————————-

سلام واحترام عزیزم
مرحله ومراحل باهم هم خانواده هستن
رحلت وارتحال هم باهم
?

———————————————-

سلام عزیزم آره این درسته
ولی منظور ما هر چهار کلمه با هم هست که هر چهار کلمه با هم هم خانواده نیستن

———————————————-

درست می فرمایید باید باهم ارتباط معانی داشته باشند.
??

———————————————-

1091242663_346960

———————————————-

1091242663_346961