سلام علیکم هیچ کارمند بانکی را دیده اید که ساعت شش عصر…

سلام علیکم
هیچ کارمند بانکی را دیده اید که ساعت شش عصر جواب مشتری روز گذشته را بدهد که حواله ی بانکی اش به مقصد نرسیده است؟
هیچ پزشکی را دیده اید که ساعت نه شب و در هنگام استراحت در منزل جواب بیمارش را بدهد که یادش رفته دستور دارویی را  که امروز  در مطب خصوصی برایش تجویز کرده است؟
هیچ یک از کارمندان شهرداری و فرمانداری در غیر از ساعت اداری جوابگوی مراجعین روزانه شان هستند؟
و… و… و…
اما همین پزشک محترم و کارمند بانک و شهرداری و فرمانداری و …   ساعت یازده شب  به من معلم زنگ میزنه تا درس بچه اش رو بپرسد  و توقع دارد جواب تلفنش را بدهم!!!!
آری من جوابش را می دهم، بسیار محترمانه و با حوصله؛
چون نمی خواهم در ذهن پاک فرزندش ،خدشه ای وارد شود به ذهنیتی که از “معلم” دارد؛ اینکه:
مهربان است و نگران آینده من   پاک است
دروغ نمی گوی              
  دزد نیست
   اختلاس نمی کند
  اهل سوء استفاده و رشوه نیست.
یک انسان است ،یک انسان به معنی حقیقی.
تقدیم به انسانهایی که بهترین جایگاه آفرینش را از آن خود کرده اند. انسانهایی انسان ساز به نام معلم.