#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #سوال ۴ و ۵ صفحه ی ۳۵ #مدرس: رشاد…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#سوال ۴ و ۵ صفحه ی ۳۵

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱