درس: فارسی ششم ابتدایی موضوع: تدریس وتحلیل کامل درس پنجم…درس: فارسی ششم ابتدایی
موضوع: تدریس وتحلیل کامل درس پنجم ،هفت خان رستم به شکل پاور پوینت
آموزش وپرورش :استان کردستان
مدرسه :شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
مدرس :میترا امیری

———————————————-

این هست