#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۳۹ #فصل دوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۳۹ #فصل دوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۳۹ ، فصل دوم ، ضرب کسرها صفحه ی 39

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi