هیچ کارمند بانکی را ندیدم که ساعت شش عصر جواب مشتری روز…

هیچ کارمند بانکی را ندیدم که ساعت شش عصر جواب مشتری روز گذشته را بدهد که حواله ی بانکی اش به مقصد نرسیده!

هیچ پزشکی را ندیدم که ساعت نه شب و در هنگام استراحت در منزل جواب بیمارش را بدهد که یادش رفته دستور دارویی را  که امروز  در مطب خصوصی برایش تجویز کرده !

هیچ کدام از کارمندان شهرداری و فرمانداری در غیر از ساعت اداری جوابگوی مراجعین روزانه شان نیستند.
و… و… و…
اما همین پزشک محترم و کارمند بانک و شهرداری و فرمانداری و …   ساعت یازده شب  به من زنگ میزنه تا درس بچه اش رو بپرسه  و گستاخانه توقع دارد جواب تلفنش را بدهم!!!!
اما من جوابش را می دهم، بسیار محترمانه و با حوصله؛
چون نمی خواهم در ذهن پاک فرزندش ،خدشه ای وارد شود به ذهنیتی که از “معلم” دارد:
مهربان است و نگران آینده ی من
         پاک است
            دروغ نمی گوید                دزد نیست
       اختلاس نمی کند
  اهل سوء استفاده و رشوه نیست.

یک انسان است ،یک انسان به تمام معنی

بر عکس خیلی ها!!!!