کمترین ارزش مکانی راعدد …….. وبیش ترین ارزش مکانی را…

کمترین ارزش مکانی راعدد …….. وبیش ترین ارزش مکانی را عدد ……….. دارد
جواب این ۱و ۹ میشه

———————————————-

خانم حسینی لطفا راهنمایی کنید

———————————————-

حتما عددی داده،اینجوری جواب نداره

———————————————-

واسه دخترم درسنامه داده معلمش ،هیچی نداره

———————————————-

کمترین ارزش مکانی یکان، بیشترین ارزش مکانی بستگی ب تعداد رقم عدد داره
مثلا ۶ رقمی بیشترین ارزش مکانی میشه صدگان هزار

———————————————-

۳۹۵۶۰۰
۰یکان کمترین و۳بیشترین ،درسته

———————————————-

بله

———————————————-

1091242663_346161