کلیپی سروده شده در وصف بزرگمردان بختیاری سرداران بختیاری…

کلیپی سروده شده در وصف
بزرگمردان بختیاری
سرداران بختیاری
دلیر مردان
چابک سواران
بخصوص سردار اسعد بختیاری