فقط با چند تا دکمه و چسب این گل ها و گلدون فانتزی زیبا رو…

فقط با چند تا دکمه و چسب این گل ها و گلدون فانتزی زیبا رو درست کنید ??