سوال ۲ چی اخه مجموع اشاره کرده ! و هم بر۳ و بر ۵ بهش…

سوال ۲ چی اخه مجموع اشاره کرده ! و هم بر۳ و بر ۵ بهش پذیره ۹۵۱ جمعش

———————————————-

احتمالا مشکل از سوال باشه
چون میشه ۹۵۱ که چون که مجموع پس بر ۵ و ۳ بخش پذیر هستش
احتمالا مشکل از سوال هستش

———————————————-

اگر مجموع درج نشده بود بر ۳ فقط بخش پذیر بود خب امکان داره منظورش جمع کردن سه عدد فرد کنار هم باشد!

———————————————-

نه. اسمی از جمع سه عدد فرد نبرده

———————————————-

یعنی منظور کنار هم قرارداد ن۳ عدد فرد… باشد

———————————————-

اعدادی بر پنج بخشپذیرند که رقم یکان آنها صفر و پنج باشه پس عدد951 بر پنج بخشپذیر نیست