1003083466_1115291003083466_111529

———————————————-

سوال اول گزینه ی سوم باغی است یا یاغی؟

———————————————-

سلام چون بقیه مرکب هستن؟

———————————————-

سوالی بود
پرسیدم کلمه یاغی است یا باغی