لطف میکنین بهم جواب اینا رو هم میخواستم ممنون میشم?لطف میکنین بهم جواب اینا رو هم میخواستم ممنون میشم?

———————————————-

سوال یک همه غلط

———————————————-

۱_
نادرست
نادرست
درست
۲_منفی
صفر
هرعدد
۳_الف)_۳ ب) +۱۱ ج) ۱۱:۵۳_ د)-۱۲

———————————————-

ممنون از شما?