قاضی : چی شد که بعد از سی سال همسرت رو کشتی؟ متهم: تنبلی…

قاضی : چی شد که بعد از سی سال همسرت رو کشتی؟

متهم: تنبلی خودم بود هی امروز و فردا میکردم😂😂🙈😂🤣
🤓😎😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

———————————————-

😂😂😂😄 هنوز دو سه سال فرصت هست

———————————————-

1139485125_351918