# درس ریاضی #موضوع نکته حاصل جمع کسر با بیشترین مقدار…

# درس ریاضی
#موضوع نکته حاصل جمع کسر با بیشترین مقدار ممکن
#اموزش وپرورش استان کردستان
#مدرسه شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
#مدرس میترا امیری