#درس ریاضی #موضوع ضرب کسرها و جمع آن با بیشترین جواب ممکن…

#درس ریاضی
#موضوع ضرب کسرها و جمع آن با بیشترین جواب ممکن
#صفحه ۳۱
#آموزش وپرورش استان کردستان
#مدرسه شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
#مدرس میترارامیری