حل تمرینات فصل دوم صفحه ۲۷از ریاضی ششم تدریس:ژاله فرج پور…

حل تمرینات فصل دوم صفحه ۲۷از ریاضی ششم
تدریس:ژاله فرج پور
دبستان شادروان اباذری