تخته های جدید وایت بوردی در ادامه مباحث #تخته فصل دوم…

تخته های جدید وایت بوردی
در ادامه مباحث #تخته
فصل دوم #ریاضی_ششم
مبحث جمع و تفریق کسرها تا ابتدای مثال های آموزشی و تمرین های این بخش👇