ببخشید وقت بخیر میشه این سوال را کمک کنیدببخشید وقت بخیر میشه این سوال را کمک کنید

———————————————-

1139485125_351900

———————————————-

1139485125_351901