ادامه‌ی حل تمرینات صفحه ۲۶ریاضی ششم تدریس:ژاله فرج پور…

ادامه‌ی حل تمرینات صفحه ۲۶ریاضی ششم
تدریس:ژاله فرج پور
دبستان شادروان اباذری