ادامه‌ی حل تمرینات صفحه ۲۵ریاضی ششم تدریس :ژاله فرج پور…

ادامه‌ی حل تمرینات صفحه ۲۵ریاضی ششم
تدریس :ژاله فرج پور
دبستان شادروان اباذری