1134043354_3127351134043354_312735

———————————————-

۱ ۲ ۵ ۷
—- < ------ < ----- < ----- <۴/۱ ۳ ۵ ۶ ۲ ———————————————- براشون شکل بکش راحتتر میفهمی کدومش بزرگه کدومش کوچکه