🎥👈 تدریس دانش زبانی فارسي #ششم_ابتدایی #آموزش نهاد و…

🎥👈 تدریس دانش زبانی فارسي #ششم_ابتدایی
#آموزش نهاد و گزاره

👩🏻‍🏫👈 #مدرس : ليلا رحمانی