نوع تر کیب های زیر را میشه بگید چراغ دل… مرغ زار…..

نوع تر کیب های زیر را میشه بگید
چراغ دل… مرغ زار.. جانش. باد بهاری. نالهی موزون. معرفت کردگار. بوی خوش. ورقش . برگ درختان. در ختان سبز

———————————————-

سوال من اینه

———————————————-

ترکیب اضافی.ترکیب وصفی.جانش میشه جان او ترکیب اضافی.ترکیب وصفی.ترکیب وصفی.ترکیب اضافی.ترکیب وصفی .ترکیب اضافی.ترکیب اضافی .ترکیب وصفی .اگه اشتباه نکنم این میشه