نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم…

نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم .  نهاد صاحب خبر است . به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که درباره آن خبری می دهیم .
گزاره خبری است که درباره نهاد داده می شود. به عبارت دیگر گزاره ، بخش اطلاع دهنده خبر است.هر گزاره یک فعل دارد
در جمله های زیر :
علی آمد                                                  علی نهاد و آمد گزاره است
هوا روشن شد                                           هوا نهاد و روشن شد گزاره است
آقای ناظم نامه را به محمود داد                      آقای ناظم نهاد و نامه را به محمود داد گزاره است
در بیشتر جمله ها نهاد پیش از گزاره می آید.
هر گزاره یک فعل دارد
نهاد در بیشتر اوقات با فعل خود مطابقت دارد. یعنی اگر نهاد مفرد باشد فعل نیز مفرد است و اگر نهاد جمع باشد فعل نیز جمع است مانند مثال زیر :
زنبور عسل شیره گلها را می مکد.
زنبور عسل ( نهاد ) مفرد است و می مکد ( فعل ) نیز مفرد است.
زنبورهای عسل شیره گل ها را می مکند.
زنبورهای عسل ( نهاد ) جمع است و می مکند ( فعل ) نیز جمع است .
نهاد اجباری : شناسه را نهاد اجباری می گوئیم. نهاد اجباری همیشه همراه با فعل است. به عبارت دیگر شناسه نشانه فعل است و شخص فعل را تعیین می کند