#علوم شش # درس چهارم # موضوع سفر به اعماق زمین # آموزش…

#علوم شش
# درس چهارم
# موضوع سفر به اعماق زمین
# آموزش وپرورش استان کردستان
#اموزش وپرورش ناحیه یک سنندج
#مدرسه شهید نقشبندی
#مدرس میتراامیری