سلام وقت بخیر ببخشید میشه سوال ۳ برام حل کنیدسلام وقت بخیر
ببخشید میشه سوال ۳ برام حل کنید

———————————————-

سلام به این صورت میشه
1 2 3 …..

1/1 2/3 4/6 …..

مخرج الگوی اعداد مثلثی هستند:

n(n+1)/2

بنابراین مخرج کسر شکل چهارم میشه

4×5/2 = 10

اگه دقت کنیم صورت هر کسر رنگی هم اختلاف مخرج همان کسر با صورت کسر قبلی هست…

صورت کسر رنگی شکل چهارم میشه

10 – 4 = 6
کسر رنگ شده در شکل چهارم میشه

6/10

گزینه ی (ب)

———————————————-

دستتون دردنکنه تشکر خانم حسینی. لطف کردین

———————————————-

خواهش می کنم 🙏