#ریاضی ششم #فصل دوم #مبحث مقایسه کسرها #آموزش و پرورش…

#ریاضی ششم
#فصل دوم
#مبحث مقایسه کسرها
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش ناحیه یک
#مدرسه ی شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی