#ریاضی ششم #فصل دوم #مبحث ضرب کسرها #آموزش و پرورش استان…#ریاضی ششم
#فصل دوم
#مبحث ضرب کسرها
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش ناحیه یک
#مدرسه ی شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی

———————————————-

1091242663_343587