#ریاضی ششم #فصل دوم #مبحث جمع و تفریق اعداد مخلوط #آموزش…

#ریاضی ششم
#فصل دوم
#مبحث جمع و تفریق اعداد مخلوط
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش ناحیه یک
#مدرسه ی شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی