#ریاضی ششم #فصل دوم #فعالیت ۳ صفحه ی ۲۴ #آموزش و پرورش…

#ریاضی ششم
#فصل دوم
#فعالیت ۳ صفحه ی ۲۴
#آموزش و پرورش استان کردستان
#اموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی