#ریاضی ششم #فصل دوم #صفحه۲۶ #آموزش و پرورش استان کردستان…

#ریاضی ششم
#فصل دوم
#صفحه۲۶
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش ناحیه یک
#مدرسه ی شاهد شهید امید کرانی
#مدرس:رشاد عزیزی